0 ಐಟಂಗಳು

ಒನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಾಲರ್

ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಪಡೆಯಲು

 
 

 


  • ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದುರಿಸಿದೆ
  • ಅಗಲ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ: + .08 ಮಿಮೀ -.25 ಮಿಮೀ 

 


ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಟೀಲ್
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಟೀಲ್
ಬೋರ್ ಬಿ (ಮಿಮೀ)
ಹೊರಗಿನ ಡೈಮ್. ಒಡಿ (ಮಿಮೀ)
ಅಗಲ W (ಮಿಮೀ)
ಫಾರ್ಗಡ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ
ಎಂಸಿಎಲ್ -3-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -3-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -3-ಎಸ್.ಎಸ್
3 16 9 M3X8
ಎಂಸಿಎಲ್ -4-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -4-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -4-ಎಸ್.ಎಸ್
4 16 9 M3X8
ಎಂಸಿಎಲ್ -5-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -5-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -5-ಎಸ್.ಎಸ್
5 16 9 M3X8
ಎಂಸಿಎಲ್ -6-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -6-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -6-ಎಸ್.ಎಸ್
6 16 9 M3X8
ಎಂಸಿಎಲ್ -7-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -7-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -7-ಎಸ್.ಎಸ್
7 18 9 M3X8
ಎಂಸಿಎಲ್ -8-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -8-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -8-ಎಸ್.ಎಸ್
8 18 9 M3X8
ಎಂಸಿಎಲ್ -9-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -9-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -9-ಎಸ್.ಎಸ್
9 24 9 M3X10
ಎಂಸಿಎಲ್ -10-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -10-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -10-ಎಸ್.ಎಸ್
10 24 9 M3X10
ಎಂಸಿಎಲ್ -11-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -11-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -11-ಎಸ್.ಎಸ್
11 28 11 M4X12
ಎಂಸಿಎಲ್ -12-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -12-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -12-ಎಸ್.ಎಸ್
12 28 11 M4X12
ಎಂಸಿಎಲ್ -13-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -13-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -13-ಎಸ್.ಎಸ್
13 30 11 M4X14
ಎಂಸಿಎಲ್ -14-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -14-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -14-ಎಸ್.ಎಸ್
14 30 11 M4X14
ಎಂಸಿಎಲ್ -15-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -15-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -15-ಎಸ್.ಎಸ್
15 34 13 M5X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -16-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -16-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -16-ಎಸ್.ಎಸ್
16 34 13 M5X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -17-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -17-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -17-ಎಸ್.ಎಸ್
17 36 13 M5X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -18-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -18-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -18-ಎಸ್.ಎಸ್
18 36 13 M5X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -19-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -19-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -19-ಎಸ್.ಎಸ್
19 40 15 M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -20-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -20-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -20-ಎಸ್.ಎಸ್
20 40 15 M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -21-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -21-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -21-ಎಸ್.ಎಸ್
21 42 15 M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -22-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -22-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -22-ಎಸ್.ಎಸ್
22 42 15 M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -23-ಎಫ್ ಎಂಸಿಎಲ್ -23-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -23-ಎಸ್.ಎಸ್
23 45 15 M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -24-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -24-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -24-ಎಸ್.ಎಸ್
24
45
15
M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -25-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -25-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -25-ಎಸ್.ಎಸ್
25
45
15
M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -26-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -26-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -26-ಎಸ್.ಎಸ್
26
48
15
M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -28-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -28-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -28-ಎಸ್.ಎಸ್
28
48
15
M6X16
ಎಂಸಿಎಲ್ -30-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -30-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -30-ಎಸ್.ಎಸ್
30
54
15
M6X18
ಎಂಸಿಎಲ್ -32-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -32-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -32-ಎಸ್.ಎಸ್
32
54
15
M6X18
ಎಂಸಿಎಲ್ -34-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -34-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -34-ಎಸ್.ಎಸ್
34
57
15
M6X18
ಎಂಸಿಎಲ್ -35-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -35-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -35-ಎಸ್.ಎಸ್
35
57
15
M6X18
ಎಂಸಿಎಲ್ -36-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -36-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -36-ಎಸ್.ಎಸ್
36
57
15
M6X18
ಎಂಸಿಎಲ್ -38-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -38-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -38-ಎಸ್.ಎಸ್
38
60
15
M6X18
ಎಂಸಿಎಲ್ -40-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -40-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -40-ಎಸ್.ಎಸ್
40
60
15
M6X18
ಎಂಸಿಎಲ್ -42-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -42-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -42-ಎಸ್.ಎಸ್
42
73
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -45-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -45-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -45-ಎಸ್.ಎಸ್
45
73
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -48-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -48-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -48-ಎಸ್.ಎಸ್
48
78
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -50-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -50-ಎ
ಎಂಸಿಎಲ್ -50-ಎಸ್.ಎಸ್
50
78
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -54-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -54-ಎಸ್.ಎಸ್
54
82
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -55-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -55-ಎಸ್.ಎಸ್
55
82
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -60-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -60-ಎಸ್.ಎಸ್
60
88
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -65-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -65-ಎಸ್.ಎಸ್
65
93
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -70-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -70-ಎಸ್.ಎಸ್
70
98
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -75-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -75-ಎಸ್.ಎಸ್
75
103
19
M8X25
ಎಂಸಿಎಲ್ -80-ಎಫ್
ಎಂಸಿಎಲ್ -80-ಎಸ್.ಎಸ್
80
108
19
M8X25
ಗಮನಿಸಿ: MCL-40 ಮೂಲಕ MCL-80 ಗಾತ್ರಗಳು ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

 

ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ! ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶವನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಾಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ವಸ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತೀರಿ.

hzpt oem odm ಬ್ಯಾನರ್

ವಿವೇಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರದಿ

ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಅನೆಲಿಂಗ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾನೊನೈಸೇಶನ್, ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೊಳಪು, ನಿಕಲ್ ಲೇಪನ, ಕ್ರೋಮ್ ಲೇಪನ, ಸತು ಲೇಪನ, ಹಳದಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಚಿನ್ನದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿನ್, ಕಪ್ಪು ಮೇಲ್ಮೈ ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ.ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಧಾನ

ಸಿಎನ್‌ಸಿ ಯಂತ್ರ, ಪಂಚ್, ಟರ್ನಿಂಗ್, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ಬ್ರೋಚಿಂಗ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

 

ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು

FAQ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಕಂಪೆನಿ ಅಥವಾ ತಯಾರಕರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಉ: ನಮ್ಮ ಗುಂಪು 3 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಅದು ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ?
ಎ: ಹೌದು, ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾದರಿ ನೀಡಲು ಆದರೆ ಸರಕು ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನು?
ಉ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು 40-45 ದಿನಗಳು. ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ, ಪಾವತಿ: ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 30% ಟಿ / ಟಿ, ಸಾಗಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಾಕಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ MOQ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏನು?
ಉ: ಒಇಇ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ, MOQ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಗಾತ್ರ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಬಹುದು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ MOQ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಉದ್ಧರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Pinterest ಮೇಲೆ ಇದು ಪಿನ್